Vedtægter som PDF: Vedtaegter_Fotogruppen_Objektiv_Randers_17-02-2020

VEDTÆGTER FOR

FOTOGRUPPEN OBJEKTIV

RANDERS

§01. NAVN

Klubbens navn er »Fotogruppen Objektiv Randers«. Dens hjemsted er Randers Kommune.

§02. FORMÅL

Klubbens formål er at fremme og udbrede interessen for og forståelsen af det gode fotografi, som et visuelt udtryksmiddel og selvstændig kunstretning.
Dette søges opnået ved at bringe medlemmerne i kontakt med nationale og internationale strømninger i fotografiet, og at virke for udbredelsen af kendskabet til medlemmernes arbejder – lokalt, nationalt og internationalt – samt ved fotografiske opgaver, foredrag, billedkritik og andet der kan være medvirkende til at udvikle medlemmernes kreative og tekniske forståelse for fotografiet.

§03. MEDLEMMER

Som medlem kan optages enhver, som er interesseret i fotografering og vil deltage i klubbens aktiviteter. Ved optagelse som medlem accepteres dermed klubbens regler og vedtægter.

§04. KONTINGENT

Stk. 1

Klubbens kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og opkræves halvårligt pr. 1. marts og 1. september.

Stk. 2

Kontingentrestance medfører eksklusion af klubben, jf. §05, stk.2.

Stk. 3

Kassereren kan for nye medlemmer fastsætte et passende kontingent for medlemsperioden indtil næste ordinære kontingentbetaling finder sted.

Stk. 4

For unge under 25 år er kontingentet 25% af det ordinære kontingent som generalforsamlingen fastsætter (jf. § 04, stk. 1).

Stk. 5

Passivt medlemskab koster 25% af tilsvarende kontingent, undtaget er dog kontingent for unge under 25 år, som allerede er 25% (jf. § 04, stk. 4). Passivt medlemskab giver ikke stemmeret, kan ikke deltage i interne konkurrencer, men giver medlemsadgang til hjemmeside, herunder information som andre medlemmer, samt mulighed for at deltage i 1 lukket arrangement pr. kontingent halvår. Passive medlemmer kan ikke sidde i foreningens bestyrelse.

Stk. 6

For ægtefæller/personer med registreret partnerskab/samboende med samme bopæl gives efter ansøgning 50% rabat på medlemskab nr. 2. Ansøgning herom afleveres skriftligt til bestyrelsen.

Stk. 7

Den til enhver tid siddende bestyrelse vedtager regler for brug af de af klubben indkøbte remedier. Som udgangspunkt kan remedier indkøbt af klubben kun benyttes til aktiviteter åben for alle klubbens medlemmer. Muligheder for afvigelser herfra og evt. betaling for dette fastsættes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§05. UDMELDELSE OG EKSKLUSION

Stk. 1

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til formanden med mindst 14 dages varsel. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Stk. 2

Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 mdr., kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Stk. 3

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Beslutningen skal træffes med mindst 3 stemmer for eksklusion. Bestyrelsens beslutning skal begrundes og begrundelsen meddeles det pågældende medlem skriftligt.

Stk. 4

Som særlige forhold henregnes bl.a. misligholdelse af de af klubben benyttede lokaler eller tyveri fra lokaler, klubmedlemmer eller samarbejdspartnere.

Stk. 5

Udstyr der efterlades i klubben ved et medlemsskabs ophør tilfalder klubben medmindre der er indgået aftale med et medlem af bestyrelsen om afhentning inden for en periode af 14 dage.

Stk. 6

Et ekskluderet medlem kan anke eksklusionen til næstkommende generalforsamling, hvor denne kan ophæves med simpelt flertal.’

§06. GENERALFORSAMLING

Stk. 1

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Stk. 2

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen.

Stk. 3

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Stk. 4

Stemmeret har alle, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af klubben. Et klubmedlem kan kun varetage én stemmefuldmagt.”.

Stk. 5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Billedsekretærens beretning.
 6. Fastsættelse af kontingent
.
 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 på ulige år
  • valg af 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år
 9. Valg af bestyrelsessuppleant
.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Stk. 6

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. dog § 11 og § 12. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt.

Stk. 8

Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§07. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Stk. 2
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling gælder samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling som beskrevet i § 6, stk. 1 og 2.

§08. BESTYRELSE OG REVISOR

Stk. 1

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i forhold til lovene. www.fotogruppen-objektiv.dk/forum og e-mail er stedet, hvor bestyrelsen formidler informationer til medlemmerne, og disse informationer er at betragte som værende skriftlige.

Stk. 2

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Stk. 3

Bestyrelsen består af 5 personer: formand, kasserer, billedsekretær, sekretær og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmer vælges som hovedregel til bestyrelsen for 2 år ad gangen, og der skal således hvert år vælges mindst 2 medlemmer til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, jf. § 06. Hvis der pga. ekstraordinær afgang fra bestyrelsen nyvælges mere end 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges 2 for en periode af 2 år, og øvrige for 1 år.

Stk. 4

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, og vælger formand, kasserer, billedsekretær og sekretær. Bestyrelsen kan om nødvendigt foretage ny konstituering i løbet af året. Resultatet af et konstitueringsmøde skal meddeles medlemmerne.

Stk. 5

Som valgbare til bestyrelsen henregnes kun stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 6

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.

Stk. 7

Revisoren skal hvert år revidere det samlede regnskab og se at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med revisorens påtegning.

Stk. 8

Revisoren skal til enhver tid have adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§09. BESTYRELSENS HVERV

Stk. 1

Den nyvalgte bestyrelse samles senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, heriblandt formanden eller kassereren, er tilstede, jfr. dog § 5, stk. 3.

Stk. 3

I formandens forfald indtræder kassereren i hans sted.

Stk. 4

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som skal være ajourført senest 14 dage efter hvert møde.

Stk. 5

Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf en skal være formand eller kasserer. Formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank- /sparekasse-/girokonti hver for sig.

§10. REGNSKAB

Stk. 1

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Bestyrelsen skal inden den 15. januar afgive regnskab for det foregående år til revisoren.

Stk. 3

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.

Stk. 4

Regnskabet bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§11. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§12. OPLØSNING

Stk. 1

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Stk. 3

Fotogruppen Objektiv Randers’ formue skal ved en opløsning gives til et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning. Modtager(e) afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Randers den 13. maj 1982

Revideret den 19. februar 1985

Revideret på generalforsamlingen den 22. februar 2010

Revideret på generalforsamlingen den 28. februar 2011

Revideret på generalforsamlingen den 4. februar 2013

Revideret på generalforsamlingen den 5. februar 2018

Revideret på generalforsamlingen den 9. april 2018

Revideret på generalforsamlingen den 19. februar 2019

Revideret på generalforsamlingen den 17. februar 2020

Hits: 1337