Referat kan hentes som PDF HER

FOTOGRUPPEN OBJEKTIV

RANDERS

 

Referat fra generalforsamlingen den 6.2.2017

 

 

 1. Valg af dirigent.

 

Carsten Saugmann blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt pr. 9. januar 2017. Mødets dagsorden og foreningens vedtægter var uddelt til medlemmerne. Som referent blev valgt Hans Erik Olsen.

 

 

 1. Formandens beretning. (v/Ejvind A. Olsen)

 

Formanden konstaterede, at det er gået godt for foreningen i det forløbne år, inkl. Mange nye medlemmer og enkelte udmeldelser. Der har været mange gode aktiviteter, som fotomaraton, pinsetur og foredrag. Vi har vurderet billeder for andre fotoklubber. Vi har også haft kontakt til andre fotoklubber med henblik på en eller anden form for samarbejde. Vi undersøger i øjeblikket på, om vi kan få egne lokaler. Anders har taget kontakt til kommunen for evt. tilskud og lokaler. Vi er i øjeblikket 29 medlemmer og har ligget stabilt i det lag hele efteråret.

Månedens billede konkurrencen fortsætter, men der arbejdes pt. på anden ordning, der også inkluderer ”Årets fotograf” (Se under Eventuelt).

 

Kommentarer:

Carsten: Hvad er Årets fotograf? – svar: Bedømmelse på grund af månedens billede aktivitet hen over året.

 

Forsamlingen godkendte formandens beretning.

 

 

 1. Kassererens beretning. (v/Charlotte Engelmark)

 

Vi havde 31.999 kr. på kontoen den 1.1.2016 og 41.452 kr. ved årets slutning. At vi har så meget på kontoen skyldes, at vi har haft et lavt forbrug og været påholdende med vores udgifter. Har haft 3 eksterne foredragsholdere.

 

Kommentarer:

Carsten: Vi skal ”lære” at bruge vores penge, da vi jo ikke skal puge penge sammen på kistebunden

Ejvind: Der skal dog være til evt. investeringer.

 

Birgitte: Hvad kan vi få fra kommunen? Hvorfor ikke bare bruge det lokale, vi har?

Anders: Vi kan som forening evt. få tilskud til husleje (op til 75%) eller lokaler. Det giver fleksibilitet.

 

Forsamlingen godkendte kassererens beretning.

 

 

 1. Billedsekretærens beretning. (v/Henning H. Sørensen)

 

Henning viste PowerPoint vedr. hvad, der er sket på billedsiden hen over året:

 • Månedens billede (i alt 99 billeder/år) op til 14 har deltaget pr. gang med flere og flere deltagere i slutning af året. Der har været 18 fotografer.
 • Mange fotoaktiviteter, pinsetur, ”gnister” fotoeksperimenter mv.
 • 12 medlemmer har lagt billeder på hjemmesiden.
 • Pletskud: Jævn deltagelse fordelt hen over året, dog skiller april sig ud – i alt 59 fotos. Synes, at der mangler en eller anden mulighed for respons/kommentar på indlæg på ”Pletskud”.

 

Kommentarer:

Anders: Man kan godt skrive kommentar.

Peter og Hanne S.: Hvordan kan man se, om hvor mange, der har set billederne? (Ved at klikke på det).

Knud: Facebook (den åbne) er nem at gå til.

Carsten: Opfordrer til at poste billeder/aktiviteter på Facebook.

 

Henning afsluttede beretningen med…

 • Årets aktiviteter i øvrigt: Årets billede, punktfoto, fotomaraton (36 billeder), teori og billedvurdering,

samt 2 konkurrencer med papirfotos.

 • I alt 360-400 billeder produceret og kommenteret i foreningen.

Forsamlingen godkendte billedsekretærens beretning.

 

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

 

Ejvind foreslog, at det nuværende kontingent fortsætter uændret med normalkontingent på 300 kr./halvår.

 

Forsamlingen godkendte forslaget.

 

 

 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

 

Ingen indkomne forslag,

 

 

 1. Valg af formand – på lige årstal. (ikke i år).

 

Udgår i år.

 

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

(På valg i år er billedsekretæren og den tiltrådte suppleant).

 

Henning Holdgaard Sørensen og Hans Erik Olsen genvalgt.

 

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter.

(På valg i år er af 2 nye suppleanter)

 

 1. suppleant: Henning Troelsen
 2. suppleant: Knud Erik Schulz

 

 

 1. Valg af revisor.

 

Erik Waldbjørn Christensen blev genvalgt.

 

 

 1. Eventuelt

– herunder forslag fra bestyrelsen til indkøb af ny projektor.

 

 

Vedr. projektor:

 

Ejvind: Mener vi skal se på projektor. Gerne lokale, som det vi er i + aflåselige skabe til opbevaring.

Henning S.: Kan godt leve med den projektor, der er i lokalet.

Henning T.: Kvaliteten er ikke OK.

Anders: Hellere et 65″ fjernsyn eller lignende størrelse. Kræver fast lokale. Ej god idé med projektor.

Carsten: Der skal kunne være aflåst gemme. Hvad med forsikring?

Anders: Vi må afvente kommunens svar vedr. lokalesituationen.

Henning S. + Hans Erik: VI skal undersøge mulighederne – evt. i en arbejdsgruppe.

 

 

 

 

 

 

Vedr. Facebook (FB):

 

Henning S.: Vi har to grupper: Den lukkede for medlemmerne og den åbne for alle. Der har ikke været aktivitet på FB i det seneste ½ år. Foreslår den lukkede FB-gruppe nedlagt. (Blev oprindeligt tænkt som kommuni­kations­kanal mellem medlemmerne). Bestyrelsen skal lave en forordning for brugen af den åbne FB-gruppe.

Hanne S.: Årsagen til at beholde den lukkede FB-gruppe var at kunne kommunikere til alle og for at man kan finde tilbage til tidligere materiale.

Ejvind: FB overtager rettighederne til vores billeder, hvis vi lægger billederne på FB.

Henning S.: Vi skal nedlægge den lukkede FB-gruppe.

Knud Erik: Synes at hjemmesiden er OK.

Peter: Kan ikke se, hvad der er af nyheder på hjemmesiden.

Henning T./Jesper: Mest stemt for hjemmesiden.

Ejvind: Den åbne FB-gruppe skal bruges – er foreningens ansigt udad til / bruges eksternt.

Carsten: Kun ting, der er egnet til at vise på den åbne FB-gruppe – skal på.

Birgitte: Hvad med indholdet, der ligger på den lukkede FB-gruppe?

Knud Erik: Der skal ske noget på den åbne FB-gruppe, ellers bør vi også lukke den åbne.

 

Forsamlingen godkendte nedlæggelse af den lukkede FB-gruppe.

 

 

Vedr. Månedens billede:

 

Henning S.: Foreslår, at månedens billede i år vurderes efter 20-10-10 systemet. Kan også anvendes til at kåre Årets fotograf. Forsamlingen mente, at det skal forsøges. Kan evt. tages op til vurdering senere.

 

 

Vedr. Kontakt til andre klubber:

 

Ejvind: Foreslog at vi tager kontakt til andre klubber og indleder et samarbejde på tværs af klubberne.

Carsten: Kan betragtes som en inspirationskilde.

Ejvind: Hedensted er f.eks. med i 5 klubber, der samarbejder (bedømmer billeder/besøger hinanden/konkurrencer mv.).

 

 

Vedr. en planlægningsaften i kvartalet:

 

Ejvind: Vi foreslår, at der afsættes en klubaften pr. kvartal til fælles planlægning af det kommende kvartal. Første gang vil så være den 20.2.2017.

Hanne S.: Kunne allerede nu foreslå foredrag med henh.vis. fotograf Mingo (Aarhus), fotograf i Spentrup og fotograf på Djursland (mikroskop-fotografering).

 

 

Vedr. prøvetid for kommende medlemmer af foreningen:

 

Anders: foreslog op til 4 gange besøg ved foreningens klubaftener og derefter enten indmeldelse eller ej. Forsamlingen godkendte oplægget.

 

 

Vedr. ”undervisning” af nye medlemmer:

 

Knud Erik: Mangler en eller anden rutine, hvor man klubaftenen forinden lige gennemgår specielle aktiviteter, som f.eks. makro aften, for nye – f.eks. i kameraspecifikke grupper.

Ander: Vi skal have fundet ud ad på hvilket niveau.

Carsten: Ej kurser, men erfaringsudvekslinger.

Knud Erik: Forslag til kort intro/staldtips – lige gennemgå næste gangs fotoaktivitet. Kort og præcist.

Carsten: Vi skal have fat i de nye og få dem med til fotoaktiviteterne.

Birgitte: Vil gerne have beskrivelse af de forskellige objektivers karakter.

 

 

Dirigenten Carsten Saugmann afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

 

 

Referent: Hans Erik Olsen, 07.02.2017

Hits: 48

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.